ESG v praktických souvislostech

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASOCIACE UDRŽITELNÉHO PODNIKÁNÍ

Pečlivě navržený komplexní vzdělávací program zaměřený na praktické znalosti tématu udržitelnosti a ESG a jejich roli ve firemní praxi. Program poskytuje jedinečnou kombinaci teoretických znalostí a jejich praktického využití ve firemním prostředí, stejně jako zasazení tématiky ESG / udržitelnosti do kontextu dnešního globálně propojeného světa. Pomůže účastníkům zorientovat se v dynamicky se rozvíjejícím tématu, připravit se na povinnosti, které přináší nová legislativa a načerpat poznatky z praxe napříč obory a typy firem.
Průvodkyněmi celým programem jsou zkušené lektorky a spoluautorky profesní kvalifikace Manažer(ka) udržitelnosti, která bude součástí Národní soustavy profesních kvalifikací, dalšími lektory pak zkušení odborníci s dlouholetou praxí v daných oborech. Těšit se můžete i na zajímavé hosty, kteří se s Vámi podělí o své praktické zkušenosti. 
Součástí programu jsou i konzultace s odborníky o tématech relevantních přímo pro vaši firmu či instituci a bude zakončen certifikátem.


AUP | Header line decoration
Rozsah kurzu:
šestitýdenní vzdělávací program 
frekvence setkání 1 x týdně, vždy v pondělí od 15:00 do 19:00 hod., resp. 19:30
(závěrečná půlhodina tvoří prostor na následnou dobrovolnou diskusi)


Termíny:
NEJBLIŽŠÍ CYKLUS ZAČÍNÁ: 
Zahájení kurzu je 16.9.2024. Termíny dalších setkání tohoto cyklu jsou: 23.9., 30.9., 7.10., 14.10. a 21.10. 2024.
Pozor - maximální kapacita kurzu je pouze 20 účastníků!
Lokalita:
Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1
Cena kurzu:
29.000 Kč + DPH 
V ceně kurzu je i drobné občerstvení a nápoje
Přihlásit se ke studiu
AUP | Header line decoration

PRO KOHO JE PROGRAM VHODNÝ

Získané znalosti ocení nejen účastníci na pozicích manažerů (manažerek) či specialistů (specialistek) udržitelnosti, tedy ti, kdo ji již vykonávají či vykonávat budou, ale i členové a členky vedení firem, součástí jejichž přímé odpovědnosti se agenda udržitelnosti a ESG stává a budou tedy potřebovat znalost této tématiky pro svá budoucí strategická rozhodování a řízení rizik. Dále pak vedoucí pracovníci (pracovnice) všech oddělení napříč firmou, pro jejichž práci se orientace v problematice ESG / udržitelnosti postupně stává nezbytnou podmínkou.

Témata jednotlivých setkání programu:

ÚVOD DO TÉMATU A CELKOVÝ KONTEXT


 • globální kontext 
 • strategické dokumenty a aktuální legislativa 
 • ESG / udržitelný model chování – historie, důvody a okolnosti vzniku, význam, přínosy pro firmu, nástroj řízení rizik, praktické příklady 
 • ESG business model a jeho role ve firmě, význam strategie udržitelnosti/ESG
 • komplexní vs. compliance přístup k udržitelnosti – vysvětlení specifik 
 • greenwashing a rizika s ním spojená 


STRATEGICKÝ PŘÍSTUP K UDRŽITELNOSTI


 • proč strategie udržitelnosti, jak funguje ve firmě, propojení s byznysem firmy
 • udržitelnost vs. ESG vs. reporting dle CSRD
 • jak připravit dobrou strategii udržitelnosti / ESG – analýza, identifikace klíčových témat a jejich prioritizace, nastavení strategie a cílů, implementace
 • praktická cvičení 
 • firemní kultura a její role z pohledu udržitelnosti a ESG
 • role leadershipu a dalších skupin zaměstnanců / oddělení
 • praktické ukázky a příklady dobré praxe

PILÍŘ G MODELU ESG


 • corporate governance – základní principy, pravidla a interní předpisy firmy v kontextu ESG, relevantní legislativa
 • nová osobní odpovědnost členů vedení (= péče řádného hospodáře 2.0)
 • řízení vztahů se zainteresovanými skupinami (stakeholders) –stakeholders‘ dialog
 • řízení rizik 
 • ESG reporting (reporting dle CSRD/zprávy o udržitelnosti) – důvody, povinnosti, standardy, příklady z praxe, požadavky finančních institucí
 • ESRS – základní info 
 • zákon o účetnictví a další relevantní česká legislativa 
 • analýza dvojí významnosti dle ESRS (double materiality assessment) – jak na ni a zkušenosti z firemní praxe 
 • EU Taxonomie – jak s ní pracovat
 • ESG ratingy – vysvětlení, využití a omezení

PILÍŘ E MODELU ESG


 • kategorie dopadů aktivit firmy na životní prostředí (emise, spotřeba vody, krajina, půda, biodiverzita a ekosystémy)
 • LCA a uhlíková stopa, metodiky výpočtu, jak pracovat s výsledky, EPD 
 • přístup k optimalizaci dopadu aktivit firmy na životní prostředí
 • nástroje snižování dopadu firmy (energetický audit, certifikované materiály a budovy …) 
 • oběhové hospodářství – základní principy, možnosti a omezení

PILÍŘ S MODELU ESG


 • obecný kontext: demografie, migrace, nerovnosti ve světě 
 • kategorie pilíře „S“ ESG modelu tak, jak je definují ESRS standardy (vlastní pracovní síla, pracovníci v hodnotovém řetězci, komunity, spotřebitelé a koncoví uživatelé
 • role HR v moderním způsobu řízení firem
 • proč mít dobrý „social impact“ a jak na to 
 • průřezová témata jako význam udržitelného chování firem pro tyto skupiny, rovné příležitosti, diverzita a inkluze, atd.
 • aktuální trendy v HR 

INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE


 • role leadershipu a ostatních skupin zaměstnanců
 • interní vzdělávání - role a význam pro firmu, jak zakomponovat ESG témata do interního vzdělávacího programu (a která)
 • změnový proces
 • komunikace a její role v moderním způsobu řízení firem
  • jak správně využít potenciál ESG agendy 
  • interní komunikace – formy, řízení 
  • externí komunikace – základy PR / „ESG marketingu“ 
  • riziko greenwashingu a jak se mu vyhnout (příklady), etický marketing

Obsah jednotlivých bloků pravidelně aktualizujeme, vyházíme z vývoje praxe i legislativy a reflektujeme i zpětnou vazbu a doporučení účastníků předchozích běhů.

Náš program absolventům umožní:

 1. Pochopit kontext a jaké nové tlaky na firmy s sebou doba přináší
 2. Rozumět terminologii 
 3. Orientovat se v EU legislativním rámci i české legislativě 
 4. Rozumět celkovému konceptu udržitelného byznys modelu/ESG 
 5. Rozumět požadavkům nové legislativy, zejména v oblasti reportingu udržitelnosti, a procesu přípravy na povinný reporting 
 6. Dokázat vysvětlit kolegům ve firmě, co a proč je potřeba dělat tak, aby firmy dostála všem požadavkům a zároveň podpořila svou konkurenceschopnost, odolnost a dlouhodobou stabilitu
 7. Získat praktické návody, jak strategicky pracovat s udržitelností / ESG
 8. Ovládat postupy a techniky, jak ESG implementovat do firmy
 9. Porozumět roli firemní kultury a udržitelného leadershipu
 10. Porozumět možným dopadům činnosti firem na životní prostředí, jak se měřit a optimalizovat
 11. Porozumět možným dopadům činnosti firem na společnost, jak je měřit a optimalizovat
 12. Získat vhled a praktické návody na adekvátní systém řízení firmy (governance) z pohledu ESG
 13. Nastavit vhodným způsobem dodavatelský řetězec a připravit se na požadavky vlastních odběratelů
 14. Lépe komunikovat s různými zainteresovanými skupinami/stakeholders
 15. Činit kvalifikovaná manažerská rozhodnutí v kontextu měnícího se prostředí
 16. Prokázat získanou odbornost certifikátem, který absolventi získají po splnění předepsaných praktických úkolů v průběhu programu

Čím se lišíme od ostatních podobných programů:

 • Za programem stojí autorky návrhu profesní kvalifikace Manažer udržitelnosti, která bude součástí Národní soustavy kvalifikací vedené Národním pedagogickým institutem, resp. MŠMT
 • Struktura programu vychází z budoucích požadavků certifikace, tj. absolvent by měl být z velké části připraven složit zkoušku a získat oficiální certifikát profesní kvalifikace Manažer udržitelnosti
 • Komplexní program pokrývající ESG v celé šíři a jeho praktickou implementaci do firemního prostředí
 • Pragmatický přístup a pohled z praxe, praktické příklady a případové studie, sledujeme primární cíl pomoci firmám zajistit jejich konkurenceschopnost v náročném měnícím se podnikatelském prostředí
 • Celý program je didakticky veden lektorkami z CommonSense a jednotlivé bloky odborně vedou experti na konkrétní témata – prof. Vladimír Kočí z VŠCHT, Martin Frolík z PRK Partners, Zdenka Studená z Flexjobs a další
 • Zajímaví hosté z řad podnikatelů, manažerů, akademiků a možnost diskutovat s nimi
 • Inspirativní prostředí známého coworkingového prostoru Opero
 • Networking
 • Úspěšný účastník získá certifikát na základě zpracování případové studie
 • Účastník si odnese plán implementace pro vlastní firmu a bude mít možnost konzultace s odborníky nad tématy relevantními pro něj relevantními

DÁLE

 • pragmatický přístup oproštěný od aktivismu a jednoduchých a účelových řešení – vidíme přímou souvislost mezi udržením konkurenceschopnosti českých firem a nutností uzpůsobit svoje podnikatelské aktivity potřebám současného světa, tj. pracovat s principy ESG
 • to, že jsme oproštěni od aktivismu, neznamená, že si neuvědomujeme souvislosti a důvody, které vedou k současnému akcentu nutnosti chovat se udržitelně a podnikat v souladu s principy udržitelnosti
 • díváme se na tématiku ESG optikou a očima firem, máme zkušenosti s řízením firem, víme, jak lidé na různých pozicích ve firmách přemýšlejí, jak reagují na nové výzvy, jak a v čem se liší pobočky zahraničních firem od firem českých, jaká specifika mají úspěšné české rodinné firmy … můžeme tedy směle říct, že rozumíme firmám, firemnímu prostředí a lidem ve firmách a náš vzdělávací program je připraven pro ně
 • vyváženost pilířů ESG – akcentem jednoho pilíře (nebo i jedné oblasti v rámci jednoho pilíře, jako např. emisí uhlíkové stopy v rámci pilíře E) může dojít k nebezpečnému narušení rovnováhy – náš program je pečlivě vyvážený tak, aby poskytl bytelný základ pro práci s ESG agendou ve firmě; poskytuje komplexní přehled a vysvětluje souvislosti, jejichž pochopení je nezbytné pro efektivní uchopení ESG agendy
 • naši odborníci, kteří se na programu podílejí: odborníci v jednotlivých oblastech – zkušení manažeři, právníci, lidé z akademické sféry, kteří mají zároveň zkušenosti z praxe ve firmách
 • jsme autorkami profesní kvalifikace „manažer udržitelnosti“, která vzniká pod křídly Národního pedagogického institutu – náš program koncipujeme tak, aby odpovídal obsahu a požadavkům této profesní kvalifikace a pro účastníky tak bylo snadné složit po definitivním schválení této profesní kvalifikace odbornou zkoušku a stát se tak rekvalifikovaným a certifikovaným ESG manažerem