AUP

ESG EDU

Téma ESG je rozvětvené, komplexní a jde se v něm lehce ztratit. Proto jsme vytvořili systematický vzdělávací program, který se věnuje jednotlivým oblastem, zasazuje je do kontextu, doplňuje další souvislosti a ukazuje výzvy, rizika a příležitosti.

Podívejte se na sylabus a zjistěte, co všechno se díky ESG EDU naučíte:

prohlédnout sylabus

ESG v praktických souvislostech

vzdělávací program Asociace udržitelného podnikání

Pečlivě navržený komplexní program zaměřený na praktické znalosti ESG a roli ESG ve firemní praxi. Program poskytuje jedinečnou kombinaci teoretických znalostí a jejich praktického využití ve firemním prostředí, stejně jako zasazení tématiky ESG / udržitelnosti do kontextu dnešního globálně propojeného světa. Pomůže účastníkům zorientovat se v dynamicky se rozvíjejícím tématu ESG/odpovědného a udržitelného podnikání, připravit se na povinnosti, které přináší nová legislativa a načerpat poznatky z praxe napříč obory a typy firem.
Průvodkyněmi celým programem budou spoluautorky profesní kvalifikace Manažer udržitelnosti, která bude součástí Národní soustavy profesních kvalifikací, lektory pak zkušení odborníci z daných oborů. Těšit se můžete i na zajímavé hosty, kteří se s Vámi podělí o své praktické zkušenosti.
Rozsah kurzu:
šestitýdenní program, frekvence setkání 1 x týdně, vždy v pondělí od 15:00 do 19:00 hod.
Nejbližší cyklus začíná:
15.4.2024. Termíny dalších setkání tohoto cyklu: 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5.2024
Lokalita:
Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1
Cena kurzu:
29.000 Kč bez DPH (v ceně kurzu je i drobné občerstvení a nápoje)

Pro koho je program vhodný:

Získané znalosti ocení nejen účastníci na pozicích manažera či specialisty udržitelnosti, tedy ti, kdo ji již vykonávají či vykonávat budou, ale i členové vedení firem, součástí jejichž přímé odpovědnosti se agenda udržitelnosti a ESG stává a kteří budou potřebovat znalost této tématiky pro svá budoucí strategická rozhodování a řízení rizik. Dále pak vedoucí pracovníci všech oddělení napříč firmou, pro jejichž práci se orientace v ESG problematice postupně stává nezbytnou podmínkou.

Témata jednotlivých setkání programu:

ÚVOD DO TÉMATU A CELKOVÝ KONTEXT
 • globální kontext
 • strategické dokumenty a aktuální legislativa
 • ESG / udržitelný model chování – historie, důvody a okolnosti vzniku, význam, přínosy pro firmu, nástroj řízení rizik
 • ESG business model a jeho role ve firmě, význam strategie udržitelnosti/ESG
STRATEGICKÝ PŘÍSTUP K UDRŽITELNOSTI
 • proč strategie udržitelnosti, jak funguje ve firmě, propojení s byznysem firmy
 • jak připravit dobrou ESG strategii – analýza, identifikace klíčových témat a jejich prioritizace, nastavení strategie a cílů, implementace
 • firemní kultura a její role z pohledu udržitelnosti a ESG
 • role leadershipu a dalších skupin zaměstnanců / oddělení
 • praktické ukázky a příklady dobré praxe
PILÍŘ G MODELU ESG
 • corporate governance – základní principy, pravidla a interní předpisy firmy v kontextu ESG, relevantní legislativa
 • nová osobní odpovědnost členů vedení (= péče řádného hospodáře 2.0)
 • řízení rizik
 • vhodně s jednotlivými skupinami stakehoders
 • ESG reporting (nefinanční reporting/zprávy o udržitelnosti) – důvody, povinnosti, standardy, příklady z praxe, požadavky finančních institucí
 • ESRS – základní info
 • ESG ratingy – využití a omezení
PILÍŘ E MODELU ESG
 • kategorie dopadů aktivit firmy na životní prostředí (emise, spotřeba vody, krajina, půda, biodiverzita a ekosystémy)
 • LCA a uhlíková stopa, metodiky výpočtu, jak pracovat s výsledky
 • přístup k optimalizaci dopadu aktivit firmy na životní prostředí
 • nástroje snižování dopadu firmy (energetický audit, certifikované materiály a budovy …)
 • běhové hospodářství – základní principy, možnosti a omezení
PILÍŘ S MODELU ESG
 • obecný kontext: demografie, migrace, nerovnosti ve světě
 • kategorie pilíře „S“ ESG modelu tak, jak je definují ESRS standardy:
  • Vlastní pracovní síla – tedy především zaměstnanci a práce s nimi, bezpečnost práce, vzdělávání atd.
  • Pracovníci v hodnotovém (dodavatelském) řetězci
  • Dotčené komunity
  • Spotřebitelé a koncoví uživatelé
 • průřezová témata jako význam udržitelného chování firem pro tyto skupiny, rovné příležitosti, diverzita a inkluze, atd.
 • trendy
INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE
 • role leadershipu a ostatních skupin zaměstnanců
 • interní vzdělávání - role a význam pro firmu, jak zakomponovat ESG témata do interního vzdělávacího programu (a která)
 • změnový proces
 • komunikace
  • jak správně využít potenciál ESG agendy
  • interní komunikace – formy, řízení
  • externí komunikace – základy PR / „ESG marketingu“
  • riziko greenwashingu a jak se mu vyhnout (příklady), etický marketing

Náš program absolventům umožní:

 1. Pochopit kontext a jaké nové tlaky na firmy s sebou doba přináší
 2. Rozumět terminologii
 3. Orientovat se v EU legislativním rámci
 4. Rozumět celkovému konceptu udržitelného byznys modelu/ESG
 5. Dokázat vysvětlit kolegům ve firmě co a proč je potřeba dělat tak, aby firmy dostála všem požadavkům a zároveň podpořila svou konkurenceschopnost, odolnost a dlouhodobou stabilitu Získat praktické návody, jak vytvořit strategii udržitelnosti
 6. Ovládat postupy a techniky, jak ESG implementovat do firmy
 7. Porozumět roli firemní kultury a udržitelného leadershipu
 8. Porozumět možným dopadům činnosti firem na životní prostředí, jak se měřit a optimalizovat
 9. Porozumět možným dopadům činnosti firem na společnost, jak je měřit a optimalizovat
 10. Získat vhled a praktické návody na adekvátní systém řízení firmy (governance) z pohledu ESG
 11. Nastavit vhodným způsobem dodavatelský řetězec a připravit se na požadavky vlastních odběratelů
 12. Lépe komunikovat s různými zainteresovanými skupinami/stakeholders
 13. Připravit se na povinný nefinanční reporting
 14. Činit kvalifikovaná manažerská rozhodnutí v kontextu měnícího se prostředí
 15. Prokázat získanou odbornost certifikátem

Čím se lišíme od ostatních podobných programů:

 • Za programem stojí autorky návrhu profesní kvalifikace Manažer udržitelnosti, která bude součástí Národní soustavy kvalifikací vedené Národním pedagogickým institutem, resp. MŠMT
 • Struktura programu vychází z budoucích požadavků certifikace, tj. absolvent by měl být z velké části připraven složit zkoušku a získat oficiální certifikát profesní kvalifikace Manažer udržitelnosti
 • Komplexní program pokrývající ESG v celé šíři a jeho praktickou implementaci do firemního prostředí
 • Pragmatický přístup a pohled z praxe, praktické příklady a případové studie, sledujeme primární cíl pomoci firmám zajistit jejich konkurenceschopnost v náročném měnícím se podnikatelském prostředí
 • Celý program je didakticky veden lektorkami z CommonSense a jednotlivé bloky odborně vedou experti na konkrétní témata – prof. Vladimír Kočí z VŠCHT, Martin Frolík z PRK Partners, Zdenka Studená z Flexjobs a další
 • Zajímaví hosté z řad podnikatelů, manažerů, akademiků a možnost diskutovat s nimi
 • Inspirativní prostředí známého coworkingového prostoru Opero
 • Networking
 • Úspěšný účastník získá certifikát na základě zpracování případové studie
 • Účastník si odnese plán implementace pro vlastní firmu a bude mít možnost konzultace s odborníky nad tématy relevantními pro něj relevantními
Dále
 • pragmatický přístup oproštěný od aktivismu a jednoduchých a účelových řešení – vidíme přímou souvislost mezi udržením konkurenceschopnosti českých firem a nutností uzpůsobit svoje podnikatelské aktivity potřebám současného světa, tj. pracovat s principy ESG
 • to, že jsme oproštěni od aktivismu, neznamená, že si neuvědomujeme souvislosti a důvody, které vedou k současnému akcentu nutnosti chovat se udržitelně a podnikat v souladu s principy udržitelnosti
 • díváme se na tématiku ESG optikou a očima firem, máme zkušenosti s řízením firem, víme, jak lidé na různých pozicích ve firmách přemýšlejí, jak reagují na nové výzvy, jak a v čem se liší pobočky zahraničních firem od firem českých, jaká specifika mají úspěšné české rodinné firmy … můžeme tedy směle říct, že rozumíme firmám, firemnímu prostředí a lidem ve firmách a náš vzdělávací program je připraven pro ně
 • vyváženost pilířů ESG – akcentem jednoho pilíře (nebo i jedné oblasti v rámci jednoho pilíře, jako např. emisí uhlíkové stopy v rámci pilíře E) může dojít k nebezpečnému narušení rovnováhy – náš program je pečlivě vyvážený tak, aby poskytl bytelný základ pro práci s ESG agendou ve firmě; poskytuje komplexní přehled a vysvětluje souvislosti, jejichž pochopení je nezbytné pro efektivní uchopení ESG agendy
 • naši odborníci, kteří se na programu podílejí: odborníci v jednotlivých oblastech – zkušení manažeři, právníci, lidé z akademické sféry, kteří mají zároveň zkušenosti z praxe ve firmách
 • jsme autorkami profesní kvalifikace „manažer udržitelnosti“, která vzniká pod křídly Národního pedagogického institutu – náš program koncipujeme tak, aby odpovídal obsahu a požadavkům této profesní kvalifikace a pro účastníky tak bylo snadné složit po definitivním schválení této profesní kvalifikace odbornou zkoušku a stát se tak rekvalifikovaným a certifikovaným ESG manažerem